Waarom wordt de Wet Goed Verhuurderschap ingevoerd?

Vanuit EHR willen graag belangrijke informatie met u delen over de invoering van de Wet Goed Verhuurderschap, welke per 1 juli jongstleden van kracht is geworden. Deze wet is in het algemeen bedoeld om verhuurders aan te pakken die ongewenst verhuurgedrag vertonen en om concrete regels vast te stellen voor goed verhuurderschap. Daarom zijn specifieke regels opgesteld om te beschrijven wat goed verhuurderschap precies inhoudt. Deze regels zijn van toepassing op zowel verhuurders als verhuurbemiddelaars.

Regels voor Goed Verhuurderschap

In de wet staat omschreven wat goed verhuurderschap wel en niet omvat, kort samengevat:

  • Geen discriminatie.
  • Geen intimidatie.
  • Maximaal 2 maanden kale huur als waarborgsom vragen.
  • Huurovereenkomsten schriftelijk opstellen.
  • Schriftelijke informatie verschaffen aan huurders over rechten, plichten, waarborgsom, servicekosten, beheerder- en meldpuntinformatie.
  • Schriftelijk beleid hebben om woondiscriminatie te voorkomen.
  • Huurder moet het woongenot verschaft worden dat hij kan verwachten.

Sommige van deze verplichtingen zijn vanzelfsprekend, maar we zullen in deze nieuwsbrief drie onderwerpen wat uitgebreider bespreken.

Maatregelen tegen Discriminatie

Verhuurders moeten zorgen voor een heldere en transparante selectieprocedure met objectieve keuze criteria. De selectiewijze van de gekozen kandidaat huurder moet ook gemotiveerd worden aan de afgewezen kandidaten. Deze werkwijze moet schriftelijk worden vastgelegd en openbaar gecommuniceerd door de verhuurder, dan wel door zijn verhuurbemiddelaar (EHR in dit geval).

Waarborgsom

De waarborgsom in huurcontracten wordt beperkt tot maximaal twee maal de kale huur en mag na afloop van de huurperiode alleen worden verrekend met openstaande huurschulden, servicekosten of door de huurder veroorzaakte schade. De maximale terugbetaaltermijn is ook aangepast en nu vastgelegd op 14 dagen indien er geen verrekeningen nodig zijn.

Verplichting op leveren van woongenot

Woongenot verwijst naar het gevoel van comfort, tevredenheid en voldoening dat voortkomt uit het wonen in een aangename en plezierige omgeving. Het omvat verschillende aspecten van het woonleven, zoals de kwaliteit van de woning, de buurt, de voorzieningen en de algehele leefbaarheid. Verhuurder dient bij te dragen aan het realiseren van dat woongenot en dient dat te doen wat de huurder op dat gebied van hem mag verwachten. Achterstallig onderhoud, niet werkende apparatuur of installaties zijn bijvoorbeeld een inbreuk op het woongenot van de huurder. In geval van calamiteiten zijn dan snelle en adequate oplossingen van verhuurder vereist.

Sancties

Burgemeesters en wethouders hebben de opdracht om deze wet te handhaven en kunnen ook boetes opleggen. De boetes kunnen oplopen tot €90.000,00. Een verhuurvergunning (als daar sprake van is) kan ook worden ingetrokken in geval van overtredingen.

Inwerkingtreding van de Wet

De wet is op 1 juli 2023 reeds in werking getreden. De regels gelden voornamelijk echter alleen voor nieuwe huurovereenkomsten die na 1 juli 2023 zijn aangegaan.

Voor de verplichting tot het aanleveren van de benodigde schriftelijke informatie aan huurders van eerdere overeenkomsten geldt een overgangstermijn van 1 jaar.

Goed verhuurderschap met behulp van EHR Vastgoedbeheer

Bij EHR hebben we al geruime tijd onze werkwijzen aangepast aan de nieuwe wetgeving. U kunt er dus gerust op zijn dat in de betrouwbare handen van EHR, bij de bemiddeling van de verhuur van uw woning door ons, u voldoet aan al deze nieuwe verplichtingen.

Wanneer u de volledige zekerheid wilt van het voldoen aan alle aspecten van de nieuwe Wet en tevens de volledige ontzorging wenst van het totale verhuurproces, dan kunt u dit ook aan ons uitbesteden door gebruik te maken het Vastgoedbeheer van EHR.

Neem in dat geval contact met ons voor meer informatie en om te bespreken hoe we u volledig kunnen ondersteunen in dit proces. Team EHR staat klaar om u te helpen de complexiteit van de (nieuwe) wetgeving te beheersen, uw vastgoedinvestering optimaal te beschermen en zorgeloos en professioneel te kunnen blijven verhuren.

– Team EHR