Opdracht tot verrichtingen van werkzaamheden

(Service)

OPDRACHT TOT VERRICHTEN VAN WERKZAAMHEDEN

Ondergetekende, in hoedanigheid van opdrachtgever,

 

Naam                           :

Geb.datum /plaats       :

Mobiel                          :

E-mailadres                 :

Naam                           :

Geb.datum / plaats      :

Mobiel                          :

e-mailadres                  :

Adres                           :

Postcode / woonplaats :

 

hierna te noemen Opdrachtgever

en

 

EHR [Vestiging] B.V., in hoedanigheid van opdrachtnemer, gevestigd te [    ], ingeschreven in handelsregister [                                          ], rechtsgeldig vertegenwoordigd door [                  ], hierna te noemen EHR

 

zijn overeengekomen als volgt:

1.   EHR verricht als opdrachtnemer de navolgende werkzaamheden voor opdrachtgever:

-     verzorging van energie- en wateraansluiting in het gehuurde;

-     verzorgen van aansluiting kabel en internet in het gehuurde;

-     verstrekken informatiepakket woonomgeving van het gehuurde;

-     beheer waarborgsom.

2.   De overeenkomst vangt aan nadat tussen opdrachtgever en een derde/verhuurder door bemiddeling van EHR een huurovereenkomst tot stand is gekomen. De overeengekomen werkzaamheden worden zo spoedig mogelijk daarna door EHR uitgevoerd. De werkzaamheden staan los van de bemiddeling door EHR en houden geen verband met de totstandkoming van de huurovereenkomst.

3.   Opdrachtgever is voor de servicewerkzaamheden aan EHR een eenmalige onkostenvergoeding verschuldigd van € 595,00 exclusief BTW, ook indien opdrachtgever er voor kiest de werkzaamheden niet door EHR te laten uitvoeren. Dit bedrag dient bij aanvang van de overeenkomst door opdrachtgever aan EHR te worden voldaan.

4.1     Als waarborg voor de juiste nakoming van zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst dient opdrachtgever een waarborgsom te storten ter hoogte van één maand huur, en derhalve van € [         ].

4.2 Opdrachtgever dient de waarborgsom op aangeven van EHR en na ontvangst van een zogeheten ‘borgsombrief’ te storten op bankrekeningnummer 61.30.60.709, IBAN: NL50ABNA 0613060709                                    ten name van Stichting Derden Gelden Executive Home Rentals (hierna de ‘Stichting EHR’).

4.3 Het beheer van de waarborgsom betreft een door EHR uit hoofde van de onderhavige opdracht aan opdrachtgever te verlenen service ter bevordering van een adequate en correcte afhandeling van de financiële verplichtingen bij het einde van de huurovereenkomst, welke service er primair op is gericht zeker te stellen dat bij correcte oplevering van het gehuurde door opdrachtgever, daadwerkelijk terugbetaling van de waarborgsom plaatsvindt.

4.4 Door storting van de waarborgsom op het hiervoor genoemde bankrekeningnummer geeft opdrachtgever EHR onherroepelijk volmacht om de Stichting EHR bij het einde van de huurovereenkomst opdracht te geven de waarborgsom geheel of gedeeltelijk over te maken aan de verhuurder indien opdrachtgever op enige wijze is tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichtingen, zulks ten titel van betaling van hetgeen opdrachtgever op dat moment uit hoofde van de huurovereenkomst opeisbaar aan verhuurder verschuldigd is.

5.   Deze overeenkomst eindigt op het moment dat de in sub 1 genoemde werkzaamheden inclusief het beheer van de waarborgsom zijn voltooid.

6.   Op deze overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden EHR van toepassing. Deze zijn als bijlage aan deze overeenkomst gehecht.

 

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend op:

 

Plaats                datum                                                                      Plaats                   datum

 

Opdrachtgever                                                                                  EHR

Ook uw woning zorgeloos verhuren?
Neem contact op
  • Bijna 25 jaar ervaring
  • No cure no pay
  • Volledig beheer mogelijk
  • Deskundig en professioneel
© 2015 Executive Home Rentals Disclaimer Voorwaarden Sitemap Vacatures