Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN EHR, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland onder nummer 09214601, hierna te noemen “Algemene Voorwaarden EHR”

Artikel 1    definities
 

1.    In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

–    EHR:

     de rechtspersoon, die als franchisenemer van EHR Franchise B.V. en onder de handelsnaam van EHR overeenkomsten van opdracht tot bemiddeling en/of serviceverlening aangaat.

–    de bemiddelingsopdracht:

     de overeenkomst van opdracht tot het verrichten van werkzaamheden bij het tot stand brengen van een tijdelijke huurovereenkomst. De opdracht komt tot stand op basis van een van de als bijlage 1 en 2 aan de deze Algemene Voorwaarden EHR gehechte en daarvan deel uitmakende modellen.

–    de serviceopdracht:

     de overeenkomst tot het verrichten van servicewerkzaamheden op basis van het als bijlage 3 aan de deze Algemene Voorwaarden EHR gehechte en daarvan deel uitmakende model.

–    de overeenkomst:

     de door de bemiddeling van EHR tot stand gekomen tijdelijke overeenkomst van huur/verhuur van een onroerende zaak.

–    de opdrachtgever:

     de natuurlijke of rechtspersoon die EHR in de hoedanigheid van Huurder of Verhuurder een bemiddelingsopdracht en/of een serviceopdracht geeft.

–    gestoffeerd:

     de aanwezigheid van vloerbedekking, raambekleding en vaste lichtarmaturen

–    gemeubileerd:

     de aanwezigheid van inventaris

–    inventaris:

     al hetgeen in het gehuurde/verhuurde aanwezig is, van meubilair tot linnen/beddengoed, en van tuingereedschap tot keukengerei

–    offerte:

     de schriftelijke aanbieding

Artikel 2    toepasselijkheid
 

1.   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en leveringen/diensten van EHR, op alle overeenkomsten tot bemiddeling of tot het verrichten van werkzaamheden door EHR van welke aard dan ook tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.

2.  Een (eerdere) verwijzing door de wederpartij naar eigen of andere algemene voorwaarden wordt door EHR van de hand gewezen en derhalve niet aanvaard.

3.   EHR behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf   het moment dat EHR haar cliënten van de wijziging in kennis heeft gesteld, met dien verstande dat voor reeds gegeven orders de voorwaarden blijven gelden die van kracht waren op de dag dat de order tot stand is gekomen.

4.   Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden door een bevoegde rechter nietig geacht zal worden of anderszins niet bindend, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Artikel 3    totstandkoming opdracht en wijzigingen
 

1.   Alle offertes, prijsopgaven en dergelijke van EHR zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien een offerte c.q. prijsopgave en dergelijke een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door opdrachtgever wordt aanvaard heeft EHR het recht om het aanbod binnen twee werkdagen na ont­vangst van de opdracht door opdrachtge­ver te herroepen. Eerdere offertes c.q. prijsopgaven en dergelijke worden geacht te zijn herroepen na het uitbrengen van een nieuwe offerte c.q. prijsopgave en dergelijke.

2.   Afbeeldingen, tekeningen en specificaties van de door EHR in catalogi, circulaires, advertenties of anderszins aangeboden objecten zijn voor EHR niet bindend en hebben slechts tot doel een algemene indruk te geven van hetgeen EHR te bieden heeft.

3.   Overeenkomsten met EHR komen tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod EHR heeft bereikt; uit deze acceptatie blijkt dat de opdrachtgever zich verenigd met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

4.   Opdrachten, wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van een opdracht zijn slechts bindend indien en voor zover deze door EHR schriftelijk aan opdrachtgever zijn beves­tigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. EHR heeft in voorkomend geval het recht zijn gebondenheid aan een opdracht afhankelijk te stellen van ondertekening door de opdrachtgever van een kopie van de door EHR aan opdrachtgever toegezonden schriftelijke bevestiging.

5.   Indien wijzigingen in de overeenkomst tussen EHR en opdrachtgever leiden tot verhoging of verlaging van de kosten dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de prijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.

6.   Voor dienstverlening c.q. werkzaamheden waarvoor gezien hun aard en beperkte omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd. In dat geval wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

7.   Indien er een overeenkomst tot stand komt tussen EHR en twee of meer opdrachtgevers zijn deze opdrachtgevers ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

8.   Bij gebreke van overeenstemming omtrent de wijziging van de prijs is een geschil tussen partijen aanwezig waarop artikel 21 van deze voorwaarden van toepassing is.

Artikel 4    termijnen en kosten
 

1.   Alle door EHR genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan EHR bekend waren en zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden. De door EHR genoemde (leverings)termijnen zijn evenwel niet fataal. EHR is in ieder geval nooit gebonden aan leveringstermijnen, die niet meer gehaald kunnen worden vanwege in redelijkheid niet te voorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan. Indien overschrijding van enige termijn dreigt zal EHR in overleg treden met opdrachtgever.

2.   Overeenkomsten tussen huurder en verhuurder komen tot stand middels ondertekening van de daartoe opgemaakte overeenkomst van huur/verhuur.

3.   Nadat een huurovereenkomst tot stand is gekomen is huurder verplicht de contract- of courtagekosten zoals aangegeven op de website van EHR, aan EHR te voldoen, tenzij partijen zijn overeengekomen, of in de opdracht besloten ligt dat door EHR geen loon en/of kosten in rekening worden gebracht.

4.   De in de huurovereenkomst opgenomen huurprijs wordt geacht door de verhuurder – al dan niet na overleg met EHR – te zijn vastgesteld.

Artikel 5    toestemming / rechten en verplichtingen EHR
 

1.   EHR zal de werkzaamheden naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van EHR tenzij anders overeengekomen.

2.   EHR is gerechtigd een opdracht te weigeren zonder dat zij verplicht is daarvoor opgaaf van reden te doen.

3.   EHR draagt er zorg voor dat de werkzaamheden worden verricht door daartoe bevoegde personen.

4.   EHR is gerechtigd de “incheck” van huurder op te schorten en sleuteloverdracht aan huurder te weigeren, indien niet gebleken is dat de betaling van de eerste huurtermijn, alsmede de betaling van de ter zake geldende borgsom heeft plaatsgevonden, tenzij verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk toestemming geeft de “incheck” te verrichten.

5.   EHR verplicht zich de door huurder en verhuurder verstrekte gegevens vertrouwelijk te behandelen.

6.  Bij tussentijdse beëindiging van welke aard dan ook, kan geen restitutie van de in rekening gebrachte courtage plaatsvinden, noch is verrekening hiervan mogelijk bij een volgende overeenkomst.

7.   Indien een door EHR opgemaakte overeenkomst wordt verlengd, zal de verlenging eveneens door EHR worden opgesteld. Hiervoor worden huurder en verhuurder belast met de geldende administratiekosten.

Artikel 6    uitvoeringswerkzaamheden
 

1.   Bij aanvang van de huur zal EHR aan huurder overhandigen:

      a. de sleutels van het gehuurde;

      b. een inventarislijst; (indien van toepassing);

      c. een inspectierapport waarin de staat van onderhoud van het gehuurde is vastgelegd;

      d. gegevens van de beheerder van de woning (als aanspreekpunt voor de huurder);

      e. meertalige gebruiksaanwijzingen van de in het gehuurde aanwezige apparatuur, indien aanwezig.

2.   Opdrachtgevers c.q. Huurder en Verhuurder dienen de onder lid 1b. en 1c. genoemde inventarislijst en inspectierapport (eventueel voorzien van op- en/of aanmerkingen) bij aanvang van de huurperiode te dateren en voor akkoord te ondertekenen.

3.   Opdrachtgever c.q. Huurder zal uiterlijk binnen drie dagen nadat hij het gehuurde feitelijk heeft betrokken EHR informeren aangaande eventuele beschadigingen en/of gebreken die ten tijde van de inspectie niet geconstateerd zijn.

4.   Opdrachtgever c.q. Huurder is verplicht aan het einde van de huurovereenkomst alle sleutels aan EHR te overhandigen en het gehuurde op te leveren in de staat waarin hij het gehuurde heeft betrokken, behoudens opgetreden slijtage als gevolg van normaal gebruik van het gehuurde:

      a. als beschreven in de onder 1a. genoemde inventarislijst en;

      b. als beschreven in het onder 1b. genoemde inspectierapport en;

      c. schoon en in goede staat en;

      d. geheel ontruimd en vrij van gebruiksrechten.

5.   Opdrachtgever c.q. Huurder zal tijdig een afspraak maken met EHR aangaande het tijdstip waarop de woonruimte wordt opgeleverd ter gezamenlijke controle van de inventaris en de staat van onderhoud.

6.   Bij de in het vorige lid genoemde controle worden de bevindingen genoteerd in een “opleveringsrapport” waarin wordt omschreven welke nodige reparaties en achterstallig onderhoud voor rekening van de Huurder komen en op welke wijze deze zullen worden uitgevoerd. Voornoemd opleveringsrapport dient door zowel de Huurder als Verhuurder voor akkoord te worden ondertekend, waarna het geacht wordt – behoudens de aanwezigheid van verborgen gebreken – ten aanzien van beide partijen bindend te zijn.

7.   Indien Opdrachtgever c.q. Huurder weigert zijn medewerking te verlenen aan het opmaken van het opleveringsrapport geldt het opleveringsrapport zoals dat door EHR opgemaakt wordt, hetgeen geacht wordt conform de bevindingen te zijn opgemaakt.

8.   Indien Opdrachtgever c.q. Huurder, na daartoe verzocht en gesommeerd te zijn, geen of onvoldoende uitvoering geeft aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit het in lid 6 genoemde opleveringsrapport, is EHR gerechtigd de noodzakelijke werkzaamheden voor rekening van huurder door derden te doen uitvoeren.

9.   Indien door de uitvoering van de werkzaamheden als gevolg van het in lid zes genoemde opleveringsrapport het gehuurde eerst na de ontruimingsdatum in de in lid 4 genoemde staat wordt opgeleverd, is Huurder aan Verhuurder verschuldigd de pro rata huursom berekend over het aantal dagen tussen de oorspronkelijke ontruimingsdatum en de uiteindelijke ontruimingsdatum, onverminderd de aanspraak van verhuurder op vergoeding van verdere schade en kosten.

10. Indien het gehuurde door Opdrachtgever c.q. Huurder niet conform lid 4 is opgeleverd – een en ander ter beoordeling aan EHR – heeft Verhuurder het recht schoonmaakkosten bij Huurder in rekening te brengen aan de hand van een offerte van een professionele schoonmaakorganisatie.

11. In geval van verborgen gebreken welke na de opmaking en ondertekening van het opleveringsrapport door de Verhuurder worden opgemerkt, is Verhuurder gehouden hierover per ommegaande doch uiterlijk binnen twee werkdagen na de ontruiming contact op te nemen met EHR. EHR zal – zo mogelijk in aanwezigheid van de Huurder – de opgemerkte verborgen gebreken beoordelen en indien daartoe aanleiding is een aanvullend opleveringsrapport opmaken. Ten aanzien van het aanvullende opleveringsrapport zijn de leden 6 tot en met 10 van overeenkomstige toepassing.

12. EHR is gerechtigd, na daartoe Huurder verzocht en zonodig gesommeerd te hebben, door Huurder aan hem toebehorende zaken in de woning achtergelaten, af te voeren, met dien verstande dat de daarmee gemoeide kosten voor rekening van Huurder zijn.

Artikel 7    opdrachtgever/verhuurder
 

1.   Opdrachtgever c.q. Verhuurder is verplicht een opstal- en (indien van toepassing) inboedelverzekering af te sluiten ten aanzien van het gehuurde, inclusief een glasverzekering.

2.   Opdrachtgever c.q. Verhuurder heeft – voor zover van toepassing – voor de huurovereenkomst de toestemming verkregen c.q. kennisgeving gedaan aan:

      a. de huiseigenaar c.q. administrateur i.g.v. van onderverhuur of medebewoning;

      b. de hypotheeknemer;
d. de assuradeuren.

Artikel 8    aansprakelijkheid EHR
 

1.   Ingeval van toerekenbare tekortkomingen van EHR in de nakoming van de overeenkomst zal de opdrachtgever EHR in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie alsnog in overeenstemming met de overeenkomst te verrichten.

2.   Indien van opdrachtgever in redelijkheid niet meer kan worden gevergd EHR nog tot nakoming in de gelegenheid te stellen, is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring voor ontbonden te verklaren. In dat geval beperkt de aansprakelijkheid van EHR voor mogelijk door de opdrachtgever geleden schade zich tot maximaal 50 % van de op grond van de overeenkomst door EHR aan op­drachtgever gefactureerde c.q. te factureren bedragen exclusief omzetbelasting.

3.   Aansprakelijkheid van EHR voor door opdrachtgever geleden schade aan het verhuurde en inboedel veroorzaakt door of vanwege huurder wordt uitdrukkelijk uitgesloten, daaronder uitdrukkelijk begrepen  schade ontstaan door of als gevolg van het feit dat in het gehuurde hennepteelt heeft plaatsgevonden, daaronder uitdrukkelijk begrepen:

      – schade aan de onroerende zaak;

      – schade aan de inboedel;

      – diefstal van inboedel;

      – schade als gevolg van verbruik van energie (gas, water en elektriciteit);

      – schade als gevolg van gederfde huurpenningen;

      – schade als gevolg van achterstallig tuinonderhoud.  

4.   EHR is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor:

      a. schade aan en/of diefstal van zaken behorende aan opdrachtgever/verhuurder of huurder;    

      b. de gevolgen van zichtbare en/of onzichtbare gebreken aan het gehuurde;

      c.  geschillen tussen huurder en verhuurder over de hoogte van de huurprijs alsmede voor de eventuele gevolgen van een uitspraak van de Huurcommissie inzake de (hoogte van de) huurprijs;

      d. overige geschillen welke optreden tussen de verhuurder en huurder en buiten het gebied van de werkzaamheden van EHR vallen.

Artikel 9    overmacht
 

1.   Onvoorziene omstandigheden van welke aard dan ook, alsmede mobilisatie, oorlog of oorlogsgevaar, overheidsmaatregelen, werkstaking, bedrijfsbezetting, staking van vervoer, brand, overstroming, het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door derden van wie EHR voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, aan hun verplichtingen jegens EHR om welke reden dan ook behoudens verzuim van EHR jegens die derden, waardoor EHR de order niet tijdig of niet zonder naar objectieve normen gemeten bovenmatig bezwarende inspanning en/of kosten kan uitvoeren zullen voor EHR als overmacht gelden. Hetzelfde geldt, indien EHR onverwacht zou worden gecon­fronteerd met ziekte of ongeval van haar personeel, voor zover het gaat om gespecialiseerde werknemers, in wier vervanging in redelijkheid niet op korte termijn kan worden voorzien.

2.   Indien één van de in het vorige lid omschreven gevallen zich voordoet, zal opdrachtgever EHR in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie alsnog in overeen­stem­ming met de overeenkomst te verrichten.

3.   In geval van overmacht is elke schadeplichtigheid van EHR uit welken hoofde dan ook uitgesloten. Van hun recht om in geval van overmacht de overeenkomst te ontbinden zullen partijen niet eerder gebruik maken dan na verloop van een termijn van één maand nadat de overmacht is ont­staan, tenzij partijen voor het alsnog verrichten van de overeengekomen prestatie een langere termijn zijn overeengekomen.

Artikel 10 annulering / uitstel uitvoering

1.   Indien een door EHR met de opdrachtgever gesloten overeenkomst wordt ontbonden op verzoek van de opdrachtgever of als gevolg van een aan de opdrachtgever toe te rekenen oorzaak wordt ontbonden dan wel vertraagd, is EHR gerechtigd van de opdrachtgever een schadevergoeding te vorderen, met een minimum van 75% van de waarde van de werkzaamheden exclusief BTW.

Artikel 11  toepasselijk recht en forumkeuze

1.   Op alle door EHR te sluiten overeenkomsten, ook wanneer de uitvoering van de werkzaamheden buiten Nederland plaatsvindt, zijn het Nederlands recht en deze voorwaarden van toepassing.

2.   Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomsten, zullen worden voorgelegde aan de bevoegde rechter van de rechtbank te Arnhem, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat EHR met opdrachtgever kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.